En Brassa Homes® har mye å si for å sikre, private besøk og informasjonskapsler og disposision av rettspolitikk, privatliv og informasjonskapsler.

MERK: FØLGENDE JURIDISK ADVARSEL ER OVERSETT TIL NORSK FOR Å LETTE KUNDENS FORSTÅELSE. DEN SPANSKE VERSJONEN GÅR.


Det er overholdelse av art. 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester til informasjonssamfunnet og elektronisk handel, informerer vi deg om at den ansvarlige for denne nettsiden er:


IDENTITET: VICENTE IVARS ROS 

ID 53.215.110X

ADRESSE: AVDA. DEL PORTET, 16, 03724 MORAIRA (ALICANTE)

TELEFON: +34 634324656

E-POST: info@brassahomes.com

DATABESKYTTELSESDELEGAT: dpo@procoden.es

GENERELLE BETINGELSER FOR BRUK AV: www.brassahomes.com

LTILPASNINGSSERTIFIKAT - L.O.P.D. G.D.D: https://admin.procoden.es/cert/2031


1. OBJEKT

Disse generelle bruksvilkårene (heretter kalt CGU), regulerer tilgangen til og bruken av nettstedet under domenet WWW.BRASSAHOMES.COM (heretter kalt nettstedet), eid av "VICENTE IVARS ROS" (heretter kalt BRASSA HOMES), tilgjengelig for brukere ( heretter bruker(e).

Hvis du har spørsmål eller spørsmål knyttet til bruken og tilgangen til nettstedet eller disse CGUene, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som er publisert i den juridiske merknaden.


2.- OVERENSSTEMMELSE MED DISSE GENERELLE BETINGELSER


Bruken av nettstedet innebærer full aksept fra brukeren av CGUen som er gjeldende i hvert øyeblikk brukeren får tilgang til den. Derfor, hvis du ikke er enig i noen av betingelsene som er etablert her, må du avstå fra å bruke denne nettsiden.

Følgelig må brukeren lese CGUen nøye hver gang han har til hensikt å bruke nettstedet.

I alle fall forbeholder BRASSA HOMES seg retten til å endre CGUen, uten forvarsel og når som helst. På samme måte forbeholder BRASSA HOMES seg retten til å suspendere, avbryte eller stoppe driften av nettstedet når som helst.

"Bruk av nettstedet" betyr enhver bruker som går inn på og surfer på nettstedet uavhengig av om de fyller ut registreringsskjemaene eller ikke.


3.- BETINGELSER FOR TILGANG OG BRUK AV NETTSTEDET OG DET INNHOLD

Tilgang til nettstedet og/eller innholdet som er inkludert der, innebærer ikke noen form for garanti angående egnetheten til nettstedet og/eller innholdet som er inkludert der for spesielle eller spesifikke formål for brukerne.

BRASSA HOMES kan etablere begrensninger og/eller tilleggsbetingelser for bruken og/eller tilgangen til nettstedet og/eller innholdet, som må overholdes av brukerne uansett.


3.1- Tilgang og bruk av nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, vil bruken av nettstedet være gratis, uten at det berører kostnadene for tilkobling gjennom det tilsvarende telekommunikasjonsnettverket som brukeren har inngått kontrakt med.

Brukeren erkjenner å være over atten år gammel, og er også klar over og aksepterer frivillig og uttrykkelig at bruken av nettstedet i alle tilfeller utføres under deres eget og eksklusive ansvar.

Brukeren forplikter seg til å overholde CGUen, samt å overholde de spesielle advarslene eller instruksjonene som finnes på nettstedet og til alltid å handle i samsvar med loven, gode skikker og kravene til god tro, med ytterste forsiktighet med hensyn til ta hensyn til arten og hensynet til tjenesten du liker. For dette formålet vil du avstå fra å bruke nettstedet på noen måte som kan forhindre, skade eller forringe dets normale drift, eiendelene eller rettighetene til BRASSA HOMES, dets leverandører, dets distributører, resten av brukerne eller generelt til en tredjedel. fest..

Spesifikt og uten at dette innebærer noen begrensning av forpliktelsen påtatt av brukeren generelt i samsvar med forrige avsnitt, forplikter brukeren seg i bruken av nettstedet:

a) Ikke å introdusere, lagre eller spre på eller fra nettstedet, informasjon eller materiale som er ærekrenkende, ærekrenkende, uanstendig, truende, fremmedfiendtlig, pornografisk, fremmer terrorisme, oppfordrer til vold, diskriminering basert på rase, kjønn, ideologi, religion eller som på noen måte krenker form, offentlig orden, grunnleggende rettigheter, offentlige friheter, ære, personvern eller bildet av tredjeparter og generelt gjeldende regelverk.

b) Ikke å introdusere, lagre eller spre gjennom nettstedet dataprogram, data, virus, kode eller andre instrumenter eller elektroniske eller fysiske enheter som er i stand til å forårsake skade på nettstedet, i noen av tjenestene eller i noen av utstyret, systemene eller nettverkene til BRASSA HOMES, til enhver bruker, av leverandørene eller distributørene av BRASSA HOMES eller generelt til en tredjepart, som er i stand til å forårsake enhver form for endring eller forhindre normal drift.

c) Ikke å introdusere, lagre eller spre gjennom nettstedet innhold som krenker reglene for immaterielle rettigheter, industrielle eller rettigheter til tredjeparter, og heller ikke generelt noe innhold som de ikke har, i samsvar med loven, rett til å gjøre det tilgjengelig fra tredjeparter.


3.2- Tilgang og bruk av innholdet

Innholdet på nettstedet gjøres tilgjengelig for brukeren med informasjon fra både egne kilder og tredjeparter.

BRASSA HOMES sikrer at innholdet er av høyest mulig kvalitet og er rimelig oppdatert, men garanterer ikke nytten, nøyaktigheten, fullstendigheten, relevansen og/eller aktualiteten til innholdet.


4.- IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE EIENDOMSRETTER

Disse GTU gir ingen intellektuelle eller industrielle eiendomsrettigheter over nettstedet eller noen av dets bestanddeler, og brukeren er uttrykkelig forbudt å reprodusere, transformere, distribuere, offentlig kommunisere, gjøre tilgjengelig, trekke ut, gjenbruke, sende på nytt eller bruke noen av dem på noen måte, med alle midler eller prosedyrer, unntatt i tilfeller der dette er lovlig tillatt eller autorisert av eieren av de tilsvarende rettighetene.

Brukeren kan se og skaffe en midlertidig privat kopi av innholdet for hans eller hennes eksklusive personlige og private bruk på hans eller hennes datasystemer (programvare og maskinvare), forutsatt at dette ikke er for å utføre kommersielle eller profesjonelle aktiviteter. Brukeren må avstå fra å skaffe, eller forsøke å skaffe, innholdet ved hjelp av andre midler eller prosedyrer enn de som i hvert tilfelle er gjort tilgjengelig eller indikert for dette formålet eller de som normalt brukes på Internett (forutsatt at sistnevnte ikke innebærer en risiko for skade eller deaktivering av nettstedet). Brukeren må til enhver tid respektere alle immaterielle og industrielle rettigheter over nettstedet, eid av BRASSA HOMES eller tredjeparter.


5.- UTELUKKELSE AV GARANTIER OG ANSVAR


5.1.- Utelukkelse av garantier og ansvar for funksjonen til nettstedet.

BRASSA HOMES garanterer ikke tilgjengeligheten og kontinuiteten i funksjonen til nettstedet og tjenestene eller innholdet som tilbys der, og heller ikke at innholdet på nettstedet er oppdatert, og er fritatt for alt ansvar for skader av enhver art som måtte oppstå. fra slike omstendigheter.

BRASSA HOMES vil, forutsatt at det ikke er omstendigheter som gjør det umulig eller vanskelig å gjennomføre, og så snart det blir oppmerksom på feilene, frakoblingene og/eller manglende oppdatering av innholdet, utføre alle de oppgavene som tar sikte på å rette opp feil, reetablering av kommunikasjon og/eller oppdatering av nevnte innhold.

På samme måte garanterer ikke BRASSA HOMES verken den tekniske påliteligheten til nettstedet eller tilgangen til dets forskjellige sider, og er likeledes fritatt for ethvert ansvar for skader av noe slag som måtte oppstå av denne grunn.

Videre påtar BRASSA HOMES intet ansvar for eventuelle feil eller sikkerhetsmangler som kan oppstå på grunn av brukerens bruk av en nettleser med en utdatert eller usikker versjon av nettleseren eller for eventuelle skader, feil eller unøyaktigheter som kan oppstå fra funksjonsfeil på samme.

For å redusere risikoen for introduksjon av virus på nettstedet, bruker det virusdeteksjonsprogrammer for å kontrollere alt innholdet som det introduserer på nettstedet. Likevel garanterer ikke BRASSA HOMES fravær av virus eller andre elementer på nettstedet introdusert av tredjeparter uten tilknytning til BRASSA HOMES som kan forårsake endringer i brukernes fysiske eller logiske systemer eller i de elektroniske dokumentene og filene som er lagret i deres systemer. Følgelig skal BRASSA HOMES ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for skader av noe slag som kan oppstå fra tilstedeværelsen av virus eller andre elementer som kan forårsake endringer i de fysiske eller logiske systemene, elektroniske dokumenter eller filer til brukerne.

BRASSA HOMES vedtar ulike beskyttelsestiltak for å beskytte nettstedet, dataene som samles inn og innholdet mot dataangrep fra tredjeparter. BRASSA HOMES garanterer likevel ikke at uautoriserte tredjeparter kan få tilgang til typen bruk eller surfing på nettstedet av brukeren eller betingelsene, karakteristikkene og omstendighetene som det utføres under. Følgelig skal BRASSA HOMES ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå fra slik uautorisert tilgang.

BRASSA HOMES skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for bruken som brukere og/eller tredjeparter kan gjøre av nettstedet eller innholdet, og heller ikke for eventuelle skader som kan oppstå derav.


5.2.- Utelukkelse av garantier og ansvar for innhold

BRASSA HOMES redigerer ikke innholdet til tredjeparter som er publisert på nettstedet, og følgelig hverken garanterer eller aksepterer ansvar for lovligheten, påliteligheten, nytten, sannheten, nøyaktigheten, uttømmende og oppdatertheten til nevnte innhold, eller for innholdet. eid av BRASSA HOMES. BRASSA HOMES skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for skader som kan oppstå fra: (i) mangelen på lovlighet, sannhet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller aktualitet til innholdet som stammer fra tredjeparter og dets eget; (ii) uegnetheten til ethvert formål og skuffelsen av forventningene som genereres av innholdet; (iii) beslutninger eller handlinger tatt eller unngått av brukeren som stoler på informasjonen eller dataene som er gitt eller gitt i innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter.


6.- HYPERLINKER

De personene som har til hensikt å etablere hyperkoblinger mellom nettsiden deres og nettsiden må overholde og overholde følgende vilkår:

I) Forhåndsgodkjenning er ikke nødvendig når hyperlenken bare gir tilgang til hjemmesiden til nettstedet, men ikke kan reprodusere den i noen form. Enhver annen form for hyperkobling krever uttrykkelig og utvetydig skriftlig tillatelse fra BRASSA HOMES.

II) Nettsiden som hyperlenken er etablert på kan bare inneholde det som er strengt nødvendig for å identifisere destinasjonen til hyperlenken.

III) Nettstedet som hyperlenken er etablert på skal ikke inneholde informasjon eller innhold som er ulovlig, i strid med moral og allment akseptert god skikk og offentlig orden, og den skal heller ikke inneholde innhold som er i strid med tredjeparts rettigheter.

IV) BRASSA HOMES forbeholder seg retten til å blokkere hyperlenker til nettstedet som ikke har uttrykkelig forhåndsgodkjenning, selv om de er i samsvar med bestemmelsene i dette punktet i de generelle betingelsene.


7.- HANDLINGER VED MANGLENDE OVERHOLDELSE

BRASSA HOMES forbeholder seg retten til å utføre de handlinger som er tilgjengelige ved lov for å kreve ansvar som følger av at en bruker ikke oppfyller noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene for nettstedet.


8.- DELVIS NULLITET

Erklæringen av noen av klausulene i disse generelle betingelsene som ugyldige, ugyldige eller ineffektive skal ikke påvirke gyldigheten eller effektiviteten til de gjenværende klausulene, som fortsatt skal være bindende mellom partene.


9.- GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse GTUene skal være underlagt bestemmelsene i spansk lov.

Enhver uenighet knyttet til vilkårene for bruk og tilgang til dette nettstedet i dette dokumentet til nettstedets GTU, sender partene, uttrykkelig avkall på enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare dem, med mindre annet er bestemt ved lov, til domstolene i Dénia. .


10.- MELDINGER

BRASSA HOMES utpeker adressen spesifisert i den juridiske merknaden som kontaktadresse for å gi de nødvendige varslene.

E-postadressen oppgitt av brukeren under registreringsprosessen på nettstedet vil bli brukt av BRASSA HOMES for å sende varsler til brukeren.

Brukeren er forpliktet til å holde dataene nevnt i denne klausulen behørig oppdatert for varslingsformål.

Alle meldingene som er gitt av BRASSA HOMES til brukeren, skal anses for å ha blitt gitt gyldig hvis de er gjort ved bruk av dataene og på de nevnte måtene. BRASSA HOMES skal ikke holdes ansvarlig for skader som kan oppstå som følge av at brukeren ikke overholder sin forpliktelse til å holde kontaktopplysningene sine oppdatert.MERK: FØLGENDE PERSONVERNSREGLER ER OVERSETT TIL NORSK FOR Å LETTE KUNDENS FORSTÅELSE. DEN SPANSKE VERSJONEN GÅR.Ansvarlig – Hvem er ansvarlig for databehandling?

Identitet: Brassa Homes®

Registrert kontor: Avda. del Portet, 16 Moraira (Alicante)

NIF: 53.215.110X

Telefon: 634324656

E-post: info@brassahomes.com

Kontakt: Vicente Ivars Ros

Domenenavn: brassahomes.com


Formål – til hvilke formål behandler vi dataene dine?

I samsvar med bestemmelsene i den europeiske forordningen 2016/679 General Data Protection, informerer vi deg om at vi vil behandle dataene du gir oss til:

Administrer inngåelsen av tjenester som du utfører gjennom plattformen, samt tilhørende fakturering og levering.

Send med jevne mellomrom kommunikasjon om tjenester, hendelser og nyheter relatert til aktivitetene utført av BRASSA HOMES®, på alle måter (telefon, post eller e-post), med mindre annet er angitt eller brukeren motsetter seg eller trekker tilbake samtykket.

Send kommersiell og/eller salgsfremmende informasjon relatert til sektoren for avtalte tjenester og merverdi for sluttbrukere, med mindre annet er angitt eller brukeren motsetter seg eller tilbakekaller deres samtykke.

Overholdelse av lovfestede forpliktelser, samt verifisering av overholdelse av kontraktsmessige forpliktelser, inkluderte svindelforebygging.

Overføring av data til organisasjoner og myndigheter, så lenge de er påkrevd i henhold til lov- og forskriftsbestemmelser.


Datakategorier – Hvilke data behandler vi?

Avledet fra de nevnte formålene, hos BRASSA HOMES® administrerer vi følgende kategorier av data:

Identifikasjonsdata

Elektronisk kommunikasjonsmetadata

Kommersiell informasjonsdata. I tilfelle brukeren oppgir data fra tredjeparter, erklærer han/hun å ha deres samtykke og forplikter seg til å overføre informasjonen i denne klausulen, og fritar BRASSA HOMES® fra ethvert ansvar i denne forbindelse.

BRASSA HOMES® kan imidlertid utføre verifikasjoner for å verifisere dette faktum, ved å vedta de tilsvarende due diligence-tiltakene, i samsvar med databeskyttelsesforskriftene.


Legitimering – Hva er legitimiteten for behandlingen av dataene dine?

Behandlingen av data med det formål å sende periodiske bulletiner (nyhetsbrev) om tjenester, hendelser og nyheter knyttet til vår profesjonelle aktivitet er basert på samtykke fra den interesserte part, uttrykkelig bedt om å utføre slik behandling, i samsvar med gjeldende regelverk.

I tillegg er legitimiteten for behandling av data knyttet til tilbud eller samarbeid basert på samtykke fra brukeren som sender sine data, som kan trekkes tilbake når som helst, selv om dette kan påvirke mulig kommunikasjon på en flytende måte og hindre prosesser, hva du ønsker å gjøre.

Til slutt kan dataene brukes til å overholde de juridiske forpliktelsene som gjelder for BRASSA HOMES®


Datalagringsperiode – Hvor lenge vil vi beholde dataene dine?

BRASSA HOMES® vil bare beholde personopplysningene til brukere i den tiden som er nødvendig for å utføre formålene de ble samlet inn for, så lenge samtykkene som er gitt ikke tilbakekalles. Deretter vil den om nødvendig holde informasjonen sperret i de lovfestede periodene.


Mottakere Hvilke mottakere vil dataene dine bli kommunisert til?

Dine data kan få tilgang til de leverandørene som leverer tjenester til BRASSA HOMES®, slik som hostingtjenester, markedsføringsverktøy og innholdssystemer eller andre fagfolk, når nevnte kommunikasjon er påkrevd ved lov, eller for utførelse av de avtalte tjenestene.

BRASSA HOMES® har signert de tilsvarende behandlingsordrekontraktene med hver av leverandørene som leverer tjenester til BRASSA HOMES®, med sikte på å garantere at nevnte leverandører vil behandle dataene dine i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning.

De kan også overføres til Statens sikkerhetsstyrker og -organer i tilfeller der det foreligger en rettslig forpliktelse.

Banker og finansielle enheter, for innsamling av tjenester.

Offentlige forvaltninger med kompetanse innen virksomhetssektorene, når det er fastsatt i gjeldende regelverk.


Informasjonssikkerhet – Hvilke sikkerhetstiltak iverksetter vi for å ta vare på dataene dine?


For å beskytte de forskjellige typene data som gjenspeiles i denne personvernerklæringen, vil den utføre de nødvendige tekniske sikkerhetstiltakene for å forhindre tap, manipulering, spredning eller endring.


Kryptering av kommunikasjon mellom brukerens enhet og BRASSA HOMES®-servere

Informasjonskryptering på BRASSA HOMES® egne servere

Andre tiltak som hindrer tredjeparters tilgang til brukerdata.

I de tilfellene der BRASSA HOMES® har tjenesteleverandører for vedlikehold av plattformen som er utenfor EU, har disse internasjonale overføringene blitt regulert i samsvar med forpliktelsen til BRASSA HOMES® med beskyttelse, integritet og sikkerhet for personopplysningene av brukere.


Rettigheter – Hvilke rettigheter har du når du gir oss dataene dine, og hvordan kan du utøve dem?

Du har rett til å få bekreftelse på om BRASSA HOMES® behandler personopplysninger som angår deg eller ikke.

På samme måte har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger, samt å be om retting av unøyaktige data eller, der det er hensiktsmessig, be om at de slettes når, blant andre grunner, dataene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for. .

Under visse omstendigheter kan du be om begrensning av behandlingen av dataene dine, i så fall vil vi bare beholde dem for å utøve eller forsvare krav.

Under visse omstendigheter og av grunner knyttet til din spesielle situasjon, kan du protestere mot behandlingen av dataene dine. BRASSA HOMES® vil slutte å behandle dataene, med unntak av tvingende legitime grunner, eller utøvelse eller forsvar av mulige krav.

På samme måte kan du utøve retten til dataportabilitet, samt trekke tilbake samtykkene som er gitt når som helst, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før tilbaketrekkingen.

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, kan du kontakte info@brassahomes.com.

Til slutt informerer vi deg om at du kan kontakte det spanske datatilsynet og andre kompetente offentlige organer for ethvert krav som oppstår fra behandlingen av dine personopplysninger.


Endring av personvernreglene

BRASSA HOMES® kan endre denne personvernerklæringen når som helst, og de påfølgende versjonene publiseres på nettstedet. I alle fall,

BRASSA HOMES® vil med forhåndsvarsel kommunisere endringene av denne policyen som påvirker brukere, slik at de kan godta dem.

Denne personvernerklæringen er oppdatert fra 27.12.2020 BRASSA HOMES ® (Spania). Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du ønsker det, kan du også se våre retningslinjer for informasjonskapslerMERK: FØLGENDE COOKIES-POLITIKKEN ER OVERSETT TIL NORSK FOR Å LETTE KUNDENS FORSTÅELSE. DEN SPANSKE VERSJONEN GÅR.


Denne nettsiden bruker tredjeparts og egne informasjonskapsler for å sikre at du får en bedre nettleseropplevelse, for å dele innhold på sosiale nettverk og slik at vi kan innhente brukerstatistikk.

Du kan forhindre nedlasting av informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene, og forhindrer at informasjonskapsler lagres på enheten din.

Som eier av denne nettsiden vil jeg informere deg om at vi ikke bruker noen personlig informasjon fra informasjonskapsler, vi bruker kun generell statistikk over besøk som ikke involverer noen personlig informasjon.

Det er svært viktig at du leser denne retningslinjen for informasjonskapsler og forstår at hvis du fortsetter å surfe, vil vi vurdere at du godtar bruken.

I henhold til vilkårene inkludert i artikkel 22.2 i lov 34/2002 om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel, vil du gi ditt samtykke til bruken av de nevnte mekanismene hvis du fortsetter å surfe.


ANSVARLIG ENHET

Enheten som er ansvarlig for innsamling, behandling og bruk av dine personopplysninger, i den forstand som er fastsatt av personopplysningsloven, er nettstedet BRASSAHOMES.COM, eid av VICENTE IVARS ROS - AVDA. DEL PORTET, 16 MORAIRA.


Informasjonskapselinformasjon:

Informasjonskapsler er filer som kan lastes ned til datamaskinen din via nettsider. De er verktøy som spiller en viktig rolle i tilbudet av en rekke informasjonssamfunnstjenester. Blant annet lar de et nettsted lagre og hente informasjon om nettleservanene til en bruker eller utstyret deres, og avhengig av informasjonen som innhentes, kan de brukes til å gjenkjenne brukeren og forbedre tjenesten som tilbys.


Google nettstedstatistikk:

Avhengig av hvem som er enheten som administrerer domenet som informasjonskapslene sendes fra og behandler dataene som innhentes, kan to typer skilles: egne informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler. Det er også en andre klassifisering i henhold til hvor lenge de forblir lagret i klientens nettleser, som kan være øktinformasjonskapsler eller vedvarende informasjonskapsler. Til slutt er det en annen klassifisering med fem typer informasjonskapsler i henhold til formålet de innhentede dataene behandles for: tekniske informasjonskapsler, personaliseringskapsler, analyseinformasjonskapsler, annonseinformasjonskapsler og adferdsbaserte annonseringsinformasjonskapsler.


Informasjonskapsler brukt på nettstedet:

Informasjonskapslene som brukes i denne portalen er identifisert nedenfor, samt deres type og funksjon: En teknisk informasjonskapsel kalt PHPSESSID, som er nødvendig for korrekt surfing på nettsidene.

Informasjonskapsler fra Google Analytics, en nettanalysetjeneste utviklet av Google, som tillater måling og analyse av navigering på nettsider.

I nettleseren din kan du se 4 informasjonskapsler fra denne tjenesten. I henhold til ovennevnte typologi er dette førsteparts-, økt- og analyseinformasjonskapsler.

Du kan finne mer informasjon om dette og deaktivere bruken av disse informasjonskapslene på: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html. Ingen informasjon om dine personlige data innhentes gjennom nettanalyse, noe som garanterer beskyttelsen av personvernet til personene som surfer på nettstedet. Informasjonen som er innhentet er knyttet til antall brukere som går inn på nettstedet, antall sider som er sett, hyppigheten og gjentakelsen av besøk, deres varighet, nettleseren som brukes, operatøren som tilbyr tjenesten, språket, terminalen som brukes, eller byen til som IP-adressen din er tildelt. Denne informasjonen gjør at en bedre og mer hensiktsmessig tjeneste kan tilbys av denne portalen.


Slik endrer du konfigurasjonen av informasjonskapsler:

Du kan begrense, blokkere eller slette informasjonskapsler fra denne siden eller andre nettsider ved å bruke nettleseren din. I hver nettleser er operasjonen forskjellig. Følg disse instruksjonene:


  • Finn ut nettleserversjonen din
  • Se etter en veiledning på en søkemotor der den vil forklare trinn for trinn hvordan du deaktiverer, endrer eller sletter informasjonskapsler fra nettleseren din.
  • Følg instruksjoneneHva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små filer som nettsteder legger på din PC for å lagre informasjon om dine preferanser. Informasjonskapsler kan forbedre nettleseropplevelsen din ved å la nettsteder huske preferansene dine eller ved å la deg slippe å logge på hver gang du besøker bestemte sider. Enkelte informasjonskapsler kan imidlertid sette personvernet ditt i fare ved å blokkere nettstedene du besøker.


© 2024 Brassa Homes® - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema