Bij Brassa Homes® hechten wij veel waarde aan de veiligheid en privacy van onze bezoekers en stellen wij ons Juridisch, Privacy en Cookie Beleid voor u beschikbaar.

LET OP: VOOR EEN BETER BEGRIP VAN DE KLANT IS HET VOLGENDE JURIDISCHE MEDEDELING IN HET NEDERLANDS VERTAALD. DE SPAANSE VERSIE PREVALEERT.


Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, delen wij u mede dat de verantwoordelijke voor deze website is:


IDENTITEIT: "VICENTE IVARS ROS"

D.N.I 53.215.110X 

ADRES: AVDA. DEL PORTET, 16, 03724 MORAIRA (ALICANTE)

TELEFOON: +34 634324656 

E-MAIL: info@brassahomes.com

GEDELEGEERDE VOOR GEGEVENSBESCHERMING: dpo@procoden.es

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN: www.brassahomes.com

CERTIFICAAT VAN AANPASSING L.O.P.D. - G.D.D: https://admin.procoden.es/cert/2031


1.- DOEL

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna GCU), regelen de toegang en het gebruik van de Website onder het domein WWW.BRASSAHOMES.COM (hierna Website), eigendom van "VICENTE IVARS ROS" (hierna BRASSA HOMES), ter beschikking gesteld van de gebruikers (hierna Gebruiker(s)).

Bij twijfel of vragen over het gebruik van en de toegang tot de Website of de onderhavige AGV, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in de Wettelijke vermeldingen zijn opgenomen.


2.- CONFORMITEIT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN


Het gebruik van de Website impliceert de volledige aanvaarding door de Gebruiker van de AGV die van kracht zijn op het moment dat de Gebruiker toegang krijgt tot de Website. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met één van de hierin vastgestelde voorwaarden, dient hij/zij zich derhalve te onthouden van het gebruik van deze Website.

Bijgevolg moet de Gebruiker de AGV aandachtig lezen telkens hij van plan is de Website te gebruiken.

In elk geval behoudt BRASSA HOMES zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de GBV te wijzigen. Evenzo behoudt BRASSA HOMES zich het recht voor om de werking van de website op elk moment op te schorten, te onderbreken of stop te zetten.

Onder "gebruik van de Website" wordt verstaan elke Gebruiker die zich toegang verschaft tot de Website en erop surft, ongeacht of hij de registratieformulieren invult of niet.


3.- VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN

Toegang tot de Website en/of de Inhoud ervan impliceert geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de Website en/of de Inhoud ervan voor de bijzondere of specifieke doeleinden van de Gebruikers.

BRASSA HOMES kan bijkomende beperkingen en/of voorwaarden vaststellen voor het gebruik van en/of de toegang tot de Website en/of de Inhoud, die in alle gevallen door de Gebruikers moeten worden nageleefd.


3.1- Toegang en gebruik van de Website

Behoudens andersluidende bepaling, is het gebruik van de Website gratis, onverminderd de kosten voor aansluiting via het overeenkomstige telecommunicatienetwerk waarmee de Gebruiker een overeenkomst heeft gesloten.

De Gebruiker erkent dat hij/zij ouder is dan achttien jaar en is zich er tevens van bewust en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat het gebruik van de Website in alle gevallen onder zijn/haar uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid geschiedt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de GVU na te leven, alsook de bijzondere waarschuwingen of instructies die op de Website staan, na te leven en steeds te handelen in overeenstemming met de wet, de goede gebruiken en de eisen van goede trouw, en daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag te leggen, rekening houdend met de aard en de overweging van de dienst waarvan hij gebruik maakt. Daartoe onthoudt hij zich ervan de Website te gebruiken op een manier die de normale werking ervan, de goederen of rechten van BRASSA HOMES, haar leveranciers, haar verdelers, de rest van de Gebruikers of, in het algemeen, van derden kan belemmeren, schaden of aantasten.

In het bijzonder, en zonder dat dit een beperking inhoudt van de verplichting die de Gebruiker in het algemeen op zich heeft genomen overeenkomstig de vorige paragraaf, verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij het gebruik van de Website

a) Geen informatie of materiaal op de Website in te voeren, op te slaan of te verspreiden dat lasterlijk, smadelijk, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofoob, pornografisch is, terrorisme ondersteunt, aanzet tot geweld, discrimineert op grond van ras, geslacht, ideologie, godsdienst of dat op enigerlei wijze inbreuk maakt op de vorm, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de persoonlijke levenssfeer of het imago van derden en, in het algemeen, op de geldende regelgeving.

b) Geen computerprogramma's, gegevens, virussen, codes of andere elektronische of fysieke instrumenten of middelen via de Website te introduceren, op te slaan of te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan de Website, aan een van de diensten of aan een van de uitrustingen, systemen of netwerken van BRASSA HOMES, van eender welke Gebruiker, van de Leveranciers of Verdelers van BRASSA HOMES of in het algemeen van eender welke derde partij, die eender welke vorm van wijziging kunnen veroorzaken of de normale werking ervan kunnen verhinderen.

c) Geen enkele inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of op de rechten van derden, via de Website te introduceren, op te slaan of te verspreiden, noch in het algemeen enige inhoud waarvan hij niet, overeenkomstig de wet, het recht heeft deze ter beschikking te stellen van derden.


3.2- Toegang en gebruik van de inhoud

De Inhoud van de Website wordt aan de Gebruiker ter beschikking gesteld met informatie uit zowel eigen bronnen als bronnen van derden.

BRASSA HOMES streeft ernaar dat de Inhoud van de hoogst mogelijke kwaliteit is en redelijk up to date is, maar garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, relevantie en/of tijdigheid van de Inhoud.


4.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De onderhavige AGV verlenen geen enkel recht van intellectuele of industriële eigendom op de Website of op de elementen waaruit deze bestaat, en het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden deze te reproduceren, te transformeren, te distribueren, openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te extraheren, te hergebruiken, opnieuw te verzenden of te gebruiken op welke wijze, met welk middel of procedé dan ook, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of toegestaan door de houder van de desbetreffende rechten.

De Gebruiker mag een tijdelijke privékopie van de Inhoud bekijken en verkrijgen voor zijn exclusief persoonlijk en privégebruik op zijn computersystemen (software en hardware), op voorwaarde dat dit niet gebeurt met het oog op het uitvoeren van commerciële of professionele activiteiten. De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen, of pogen te verkrijgen, van de Inhoud met andere middelen of procedures dan die welke in elk geval voor dit doel ter beschikking zijn gesteld of zijn aangegeven, of die welke op het Internet gebruikelijk zijn (voor zover deze laatste geen risico van beschadiging of onbruikbaarheid van de Website met zich meebrengen). De Gebruiker moet te allen tijde alle intellectuele en industriële eigendomsrechten respecteren die op de Website rusten en die eigendom zijn van BRASSA HOMES of van derden.


5.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID


5.1.- Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor het functioneren van de Website.

BRASSA HOMES garandeert niet de beschikbaarheid en de continuïteit van de werking van de Website en de diensten of Inhoud die erop worden aangeboden, noch dat de inhoud van de Website up-to-date is, en is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die uit dergelijke omstandigheden zou kunnen voortvloeien.

BRASSA HOMES zal, voor zover er geen omstandigheden zijn die de uitvoering onmogelijk of moeilijk maken en zodra zij kennis heeft van de fouten, verbrekingen en/of het niet bijwerken van de inhoud, al die taken uitvoeren die gericht zijn op het herstellen van de fouten, het herstellen van de communicatie en/of het bijwerken van de voornoemde inhoud, voor zover er geen omstandigheden zijn die de uitvoering onmogelijk of moeilijk maken.

BRASSA HOMES garandeert evenmin de technische betrouwbaarheid van haar website, noch de toegang tot de verschillende pagina's ervan, en is evenmin aansprakelijk voor schade van welke aard ook die om deze reden zou kunnen ontstaan.

Bovendien is BRASSA HOMES niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of veiligheidsgebreken die kunnen optreden als gevolg van het gebruik door de gebruiker van een browser met een verouderde of onveilige versie van de browser of voor eventuele schade, fouten of onnauwkeurigheden die kunnen voortvloeien uit het slecht functioneren van deze browser.

Om het risico van de introductie van virussen op de Website te beperken, maakt zij gebruik van virusdetectieprogramma's om alle Inhoud die zij op de Website introduceert te controleren. BRASSA HOMES garandeert echter niet de afwezigheid van virussen of andere elementen op de Website die worden ingevoerd door derden die geen banden hebben met BRASSA HOMES en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die in hun systemen zijn opgeslagen. Bijgevolg kan BRASSA HOMES in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen, elektronische documenten of bestanden van de Gebruikers.

BRASSA HOMES neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de Website, de verzamelde gegevens en de Inhoud te beschermen tegen computeraanvallen door derden. BRASSA HOMES garandeert echter niet dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot het soort gebruik of het surfen op de Website door de Gebruiker, noch tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dit gebeurt. Bijgevolg kan BRASSA HOMES in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die uit een dergelijke ongeoorloofde toegang zou kunnen voortvloeien.

BRASSA HOMES is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat de gebruikers en/of derden zouden kunnen maken van de Website of van de Inhoud, noch voor de schade die eruit zou kunnen voortvloeien.


5.2.- Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor inhoud

BRASSA HOMES bewerkt de op de Website gepubliceerde Inhoud van derden niet en garandeert noch aanvaardt bijgevolg aansprakelijkheid voor de wettelijkheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van deze Inhoud, noch voor de Inhoud die eigendom is van BRASSA HOMES. BRASSA HOMES zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit: (i) het gebrek aan wettigheid, waarachtigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de Inhoud afkomstig van derden en van haarzelf; (ii) de ongeschiktheid voor welk doel dan ook en de teleurstelling van de verwachtingen die door de Inhoud worden gewekt; (iii) beslissingen of handelingen die door de gebruiker worden genomen of vermeden, vertrouwend op de informatie of gegevens die in de Inhoud worden verschaft of verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlies van winst of zakelijke kansen.


6.- HYPERLIJNEN

Personen die van plan zijn hyperlinks tussen hun webpagina en de Website tot stand te brengen, moeten de volgende voorwaarden in acht nemen en naleven:


I) Voorafgaande toestemming is niet vereist wanneer de Hyperlink alleen toegang geeft tot de home page van de Website, maar deze niet in enigerlei vorm mag reproduceren. Voor elke andere vorm van Hyperlink is de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van BRASSA HOMES vereist.


II) De webpagina waarop de hyperlink wordt geplaatst, mag alleen datgene bevatten wat strikt noodzakelijk is om de bestemming van de hyperlink te bepalen.


III) De website waarop de hyperlink is geplaatst, mag geen informatie of inhoud bevatten die onwettig is, in strijd is met de goede zeden en de algemeen aanvaarde goede zeden en openbare orde, en evenmin inhoud bevatten die in strijd is met de rechten van derden.


IV) BRASSA HOMES behoudt zich het recht voor om hyperlinks naar de Website waarvoor geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming werd gegeven, te blokkeren, zelfs indien ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit punt van de Algemene Voorwaarden.


7. - MAATREGELEN IN GEVAL VAN NIET-NALEVING

BRASSA HOMES behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden om de verantwoordelijkheden op te eisen die voortvloeien uit de niet-naleving van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van de Website door een gebruiker.


8.- GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Het nietig, ongeldig of onwerkzaam verklaren van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of de werkzaamheid van de overige clausules, die tussen de partijen bindend blijven.


9.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze AGV zijn de bepalingen van het Spaanse recht van toepassing.

Elk geschil met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik en de toegang tot deze website, opgenomen in dit document van de GTU van de website, onderwerpen de partijen, uitdrukkelijk afstand nemend van elk ander rechtsgebied dat hen kan toekomen, tenzij anders bepaald door de wet, aan de rechtbanken van Dénia.


10.- KENNISGEVINGEN

BRASSA HOMES wijst het in de Wettelijke Notitie vermelde adres aan als contactadres voor het doen van de gepaste kennisgevingen.

Het e-mailadres dat door de Gebruiker tijdens het registratieproces op de Website wordt opgegeven, zal door BRASSA HOMES worden gebruikt om kennisgevingen naar de Gebruiker te sturen.

De gebruiker is verplicht de in dit artikel bedoelde gegevens met het oog op de kennisgevingen naar behoren bij te houden.

Alle Kennisgevingen die door BRASSA HOMES aan de Gebruiker worden gedaan, worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien zij zijn gedaan met gebruikmaking van de gegevens en via de voornoemde middelen. BRASSA HOMES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de niet-naleving door de gebruiker van zijn verplichting om zijn contactgegevens up-to-date te houden.LET OP: HET VOLGENDE PRIVACYBELEID IS VERTAALD IN HET NEDERLANDS OM HET BEGRIP VAN DE KLANT TE VERGEMAKKELIJKEN. DE SPAANSE VERSIE PREVALEERT.Verantwoordelijke voor de verwerking - Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Identiteit: Brassa Homes®

Maatschappelijke zetel: Avda. del Portet, 16 Moraira (Alicante)

FISCAAL NUMMER: 53.215.110X

Telefoon: 634324656

E-mail: info@brassahomes.com

Contact: Vicente Ivars Ros

Domeinnaam: brassahomes.com


Doeleinden - voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat wij de gegevens die u ons verstrekt, zullen verwerken om:

Het beheren van het contracteren van diensten die u via het Platform uitvoert, evenals de bijbehorende facturering en levering.

Periodiek mededelingen te sturen over diensten, evenementen en nieuws met betrekking tot de activiteiten uitgevoerd door BRASSA HOMES® , via elk middel (telefoon, post of e-mail), tenzij anders aangegeven of de gebruiker zich verzet of zijn toestemming intrekt.

Om commerciële en/of promotionele informatie in verband met de gecontracteerde dienstensector en toegevoegde waarde voor eindgebruikers te verzenden, tenzij anders aangegeven of de gebruiker zich daartegen verzet of zijn toestemming intrekt.

Om te voldoen aan wettelijk vastgestelde verplichtingen, alsmede om de naleving van contractuele verplichtingen te controleren, met inbegrip van fraudepreventie.

Doorgifte van gegevens aan instanties en autoriteiten, voor zover zulks vereist is uit hoofde van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.


Gegevenscategorieën - Welke gegevens verwerken wij?

Afgeleid van de hierboven vermelde doeleinden, beheren wij bij BRASSA HOMES® de volgende categorieën van gegevens:

Identificeren van gegevens

Metagegevens elektronische communicatie

Commerciële informatiegegevens. In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij dat hij hun toestemming heeft en verbindt hij zich ertoe hen de informatie te verstrekken die in deze clausule is opgenomen, waarbij BRASSA HOMES® wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband.

BRASSA HOMES® kan niettemin controles uitvoeren om dit feit te verifiëren, door de overeenkomstige zorgvuldigheidsmaatregelen te nemen, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.


Legitimatie - Wat is de legitimatie voor de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van gegevens met het oog op de toezending van periodieke nieuwsbrieven (newsletter) over diensten, evenementen en nieuws in verband met onze beroepsactiviteit is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, die uitdrukkelijk om een dergelijke verwerking is verzocht, overeenkomstig de geldende regelgeving.

Voorts is de legitimiteit van de verwerking van gegevens in verband met aanbiedingen of samenwerkingsverbanden gebaseerd op de toestemming van de gebruiker die zijn gegevens zendt, welke hij te allen tijde kan intrekken, hoewel dit van invloed kan zijn op de eventuele soepele communicatie en belemmering van processen die hij wenst uit te voeren.

Tenslotte kunnen de gegevens gebruikt worden om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op BRASSA HOMES®.


Bewaartermijn - Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

BRASSA HOMES® bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruikers slechts gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden waarvoor ze verzameld werden uit te voeren, zolang u de verleende toestemmingen niet herroept. Vervolgens zal zij, indien nodig, de informatie gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen afgeschermd houden.


Aan welke ontvangers zullen uw gegevens worden meegedeeld?

Uw gegevens kunnen geraadpleegd worden door de leveranciers die diensten leveren aan BRASSA HOMES®, zoals hostingdiensten, marketingtools en inhoudssystemen of andere professionals, wanneer dergelijke communicatie vereist wordt door de wet, of voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten.

BRASSA HOMES®, heeft de overeenkomstige contracten voor gegevensverwerking ondertekend met elk van de leveranciers die diensten verlenen aan BRASSA HOMES®, met als doel te garanderen dat deze leveranciers uw gegevens zullen verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wetgeving.

Zij kunnen ook worden overgedragen aan de staatsveiligheidsdiensten en -korpsen in gevallen waarin daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Banken en financiële instellingen, voor de betaling van diensten.

Overheidsdiensten die bevoegd zijn in de sectoren waarin zij werkzaam zijn, wanneer de geldende wetgeving daarin voorziet.


Informatiebeveiliging - Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij om uw gegevens te beschermen?


Ter bescherming van de verschillende soorten gegevens die in dit privacybeleid aan bod komen, zullen wij de nodige technische veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, manipulatie, verspreiding of wijziging van deze gegevens te voorkomen.


Encryptie van de communicatie tussen het apparaat van de gebruiker en de BRASSA HOMES® servers.

Encryptie van de informatie op de servers van BRASSA HOMES®.

Andere maatregelen die voorkomen dat derden toegang krijgen tot de gegevens van de gebruiker.

In de gevallen waarin BRASSA HOMES® voor het onderhoud van het platform dienstverleners heeft die zich buiten de Europese Unie bevinden, zijn deze internationale doorgiften geregulariseerd in overeenstemming met de verbintenis van BRASSA HOMES® tot de bescherming, integriteit en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers.


Rechten - Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt en hoe kunt u die uitoefenen?

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of BRASSA HOMES® al dan niet persoonlijke gegevens over u verwerkt.

U hebt ook het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om onjuiste gegevens te laten corrigeren of, in voorkomend geval, te laten wissen wanneer de gegevens, onder meer, niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde omstandigheden kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens; in dat geval zullen wij ze alleen bewaren voor de uitoefening of de verdediging van vorderingen.

In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. BRASSA HOMES® zal de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve voor dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Evenzo kunt u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen en de gegeven toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@brassahomes.com.

Ten slotte delen wij u mee dat u zich met elke klacht in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt wenden tot de Spaanse dienst voor gegevensbescherming en andere bevoegde overheidsinstanties.


Wijziging van het privacybeleid

BRASSA HOMES® kan dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen, waarbij opeenvolgende versies op de Website worden gepubliceerd. In ieder geval,

BRASSA HOMES® zal elke wijziging van dit beleid die een invloed kan hebben op de gebruikers, vooraf meedelen zodat ze deze wijzigingen kunnen aanvaarden.

Dit privacybeleid is bijgewerkt vanaf 27/12/2020 BRASSA HOMES ®(Spanje). Alle rechten voorbehouden.

Indien u dat wenst, kunt u ook ons Cookiesbeleid raadplegen.LET OP: HET VOLGENDE COOKIEBELEID IS IN HET NEDERLANDS VERTAALD VOOR EEN BETER BEGRIP DOOR DE KLANT. DE SPAANSE VERSIE PREVALEERT.Deze website maakt gebruik van cookies van derden en eigen cookies om ervoor te zorgen dat u een betere browse-ervaring heeft, om inhoud te delen op sociale netwerken en zodat we gebruikersstatistieken kunnen verkrijgen.

U kunt het downloaden van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser, zodat er geen cookies op uw apparaat worden opgeslagen.

Als eigenaar van deze website wil ik u informeren dat wij geen persoonlijke informatie uit cookies gebruiken, wij gebruiken alleen algemene statistieken van bezoeken die geen persoonlijke informatie bevatten.

Het is zeer belangrijk dat u dit cookiebeleid leest en begrijpt dat, als u verder surft, wij ervan uitgaan dat u het gebruik ervan aanvaardt.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 22.2 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, geeft u, als u verder surft, toestemming voor het gebruik van de voornoemde mechanismen.


VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT

De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, is de website BRASSAHOMES.COM, eigendom van VICENTE IVARS ROS - AVDA. DEL PORTET, 16 MORAIRA.


Cookie-informatie:

Cookies zijn bestanden die via webpagina's naar uw computer kunnen worden gedownload. Het zijn hulpmiddelen die een essentiële rol spelen bij het aanbieden van talrijke diensten van de informatiemaatschappij. Ze stellen een website onder andere in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te halen en, afhankelijk van de verkregen informatie, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen en de aangeboden dienst te verbeteren.


Google site Statistieken:

Afhankelijk van wie de entiteit is die het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens behandelt, kunnen twee soorten worden onderscheiden: eigen cookies en cookies van derden. Er is ook een tweede classificatie volgens de duur van de periode dat ze in de browser van de klant opgeslagen blijven: het kan gaan om sessiecookies of permanente cookies. Ten slotte is er nog een classificatie met vijf soorten cookies naar gelang van het doel waarvoor de verkregen gegevens worden verwerkt: technische cookies, personalisatiecookies, analysecookies, advertentiecookies en behavioural advertising cookies.


Cookies die op de website worden gebruikt:

De cookies die in dit portaal worden gebruikt, worden hieronder geïdentificeerd, evenals hun type en functie: Een technische cookie genaamd PHPSESSID, die noodzakelijk is voor het correct doorbladeren van de webpagina's. 

Cookies van Google Analytics, een webanalysedienst ontwikkeld door Google, die het mogelijk maakt de navigatie op webpagina's te meten en te analyseren. 

In uw browser kunt u 4 cookies van deze dienst zien. Volgens de bovenstaande typologie zijn dit first-party-, sessie- en analysecookies. 

U kunt meer informatie hierover vinden en het gebruik van deze cookies uitschakelen op: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html. Via web analytics wordt geen informatie verkregen over uw persoonlijke gegevens, waardoor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website wordt gewaarborgd. De verkregen informatie heeft betrekking op het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de website, het aantal bekeken pagina's, de frequentie en de herhaling van de bezoeken, de duur ervan, de gebruikte browser, de operator die de dienst levert, de taal, de gebruikte terminal of de stad waaraan uw IP-adres is toegewezen. Met deze informatie kan dit portaal u een betere en meer aangepaste dienst leveren.


Hoe kunt u de configuratie van cookies wijzigen:

U kunt cookies van deze site of van andere webpagina's beperken, blokkeren of verwijderen met behulp van uw browser. Elke browser werkt anders. Volg de onderstaande stappen:


  • Zoek de versie van uw browser
  • Zoek in een zoekmachine naar een handleiding die stap voor stap uitlegt hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen, wijzigen of verwijderen.
  • Volg de instructies


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die websites op uw pc plaatsen om informatie over uw voorkeuren op te slaan. Cookies kunnen uw surfervaring verbeteren door websites in staat te stellen uw voorkeuren te onthouden of door u in staat te stellen niet telkens te hoeven inloggen wanneer u bepaalde pagina's bezoekt. Bepaalde cookies kunnen echter uw privacy in gevaar brengen door de sites die u bezoekt te blokkeren.© 2024 Brassa Homes® - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema