På Brassa Homes® lägger vi stor vikt vid våra besökares säkerhet och integritet och gör vår juridiska policy, sekretesspolicy och cookiepolicy tillgängliga för dig.

OBS: FÖLJANDE JURIDISK VARNING HAR ÖVERSATTS TILL SVENSKA FÖR ATT UNDERLÄTTA KUNDENS FÖRSTÅELSE. DEN SPANSKA VERSIONEN GÄLLER.


I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informerar vi dig om att den person som ansvarar för denna webbplats är:


IDENTITET: "VICENTE IVARS ROS"

D.N.I 53.215.110X 

ADRESS: AVDA. DEL PORTET, 16, 03724 MORAIRA (ALICANTE)

TELEFON: +34 634324656 

E-POST: info@brassahomes.com

DATASKYDDSOMBUD: dpo@procoden.es

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV: www.brassahomes.com

INTYG OM ANPASSNING L.O.P.D. - G.D.D.D.D: https://admin.procoden.es/cert/2031


1.- SYFTE

Dessa allmänna användningsvillkor (nedan kallade "allmänna villkor") reglerar tillgången till och användningen av webbplatsen under domänen WWW.BRASSAHOMES.COM (nedan kallad "webbplatsen"), som ägs av "VICENTE IVARS ROS" (nedan kallad "BRASSA HOMES"), och som är tillgänglig för användarna (nedan kallade "användare").

Om du har några tvivel eller frågor som rör användningen av och tillgången till webbplatsen eller detta GTU kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som publiceras i det juridiska meddelandet.


2.- ÖVERENSSTÄMMELSE MED DESSA ALLMÄNNA VILLKOR


Användningen av webbplatsen innebär att användaren fullt ut godkänner de allmänna villkor som gäller vid den tidpunkt då användaren går in på webbplatsen. Om användaren inte samtycker till något av de villkor som fastställs här bör han/hon därför avstå från att använda denna webbplats.

Användaren måste därför läsa GTU noggrant varje gång han/hon avser att använda webbplatsen.

BRASSA HOMES förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra användarvillkoren. BRASSA HOMES förbehåller sig också rätten att när som helst avbryta, avbryta eller upphöra med driften av webbplatsen.

Med "användning av webbplatsen" avses alla användare som går in på och surfar på webbplatsen, oavsett om de fyller i registreringsformulären eller inte.


3.- VILLKOR FÖR ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL

Tillgång till webbplatsen och/eller det innehåll som ingår i den innebär inte någon form av garanti för att webbplatsen och/eller det innehåll som ingår i den lämpar sig för användarnas särskilda eller specifika ändamål.

BRASSA HOMES kan fastställa ytterligare begränsningar och/eller villkor för användningen av och/eller tillgången till webbplatsen och/eller innehållet, som alltid måste följas av användarna.


3.1- Tillgång till och användning av webbplatsen

Om inget annat anges ska användningen av webbplatsen vara kostnadsfri, utan att det påverkar kostnaden för anslutning via det motsvarande telenätet som användaren har avtalat.

Användaren bekräftar att han/hon är över arton år och är medveten om och accepterar frivilligt och uttryckligen att användningen av webbplatsen i samtliga fall sker på hans/hennes enda och exklusiva ansvar.

Användaren förbinder sig att följa GTU, liksom att följa de särskilda varningar eller anvisningar som finns på webbplatsen och att alltid agera i enlighet med lagen, god sed och kraven på god tro, med största möjliga omsorg och med hänsyn till arten av och hänsynen till den tjänst som han eller hon tar del av. Därför ska han/hon avstå från att använda webbplatsen på ett sätt som kan hindra, skada eller försämra dess normala funktion, BRASSA HOMES', dess leverantörers, distributörers, övriga användares eller, i allmänhet, tredje parts varor eller rättigheter.

I synnerhet, och utan att detta innebär någon begränsning av den skyldighet som användaren i allmänhet har enligt föregående avsnitt, förbinder sig användaren att använda webbplatsen:

a) Att inte lägga in, lagra eller sprida information eller material på eller från webbplatsen som är ärekränkande, stötande, obscent, hotfullt, främlingsfientligt, pornografiskt, stödjer terrorism, uppmanar till våld, diskriminering på grund av ras, kön, ideologi, religion eller som på något sätt kränker formen, den allmänna ordningen, de grundläggande rättigheterna, de allmänna friheterna, hedern, integriteten eller tredje parts bild och, i allmänhet, de gällande bestämmelserna.

b) Att inte införa, lagra eller sprida via webbplatsen något datorprogram, data, virus, kod eller något annat elektroniskt eller fysiskt instrument eller någon annan anordning som kan skada webbplatsen, någon av tjänsterna eller någon av BRASSA HOMES', någon användares, BRASSA HOMES' leverantörers eller distributörers utrustning, system eller nätverk, eller i allmänhet någon tredje part, och som kan orsaka någon typ av förändring eller förhindra dess normala funktion.

c) Att inte införa, lagra eller sprida via webbplatsen innehåll som strider mot immaterialrättsliga eller industriella bestämmelser eller mot tredje parts rättigheter, eller i allmänhet innehåll som inte har rätt att göra det tillgängligt för tredje part i enlighet med lagen.


3.2- Tillgång och användning av innehållet

Innehållet på webbplatsen görs tillgängligt för användaren med information från både egna och tredje parts källor.

BRASSA HOMES strävar efter att se till att innehållet är av högsta möjliga kvalitet och är någorlunda uppdaterat, men garanterar inte att innehållet är användbart, korrekt, fullständigt, relevant och/eller aktuellt.


4.- IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

Dessa GTU ger inga immateriella eller industriella rättigheter till webbplatsen eller någon av dess beståndsdelar, och det är uttryckligen förbjudet för användaren att reproducera, omvandla, distribuera, offentligt kommunicera, tillgängliggöra, extrahera, återanvända, vidarebefordra eller använda någon av dem på något sätt, på något sätt eller med något förfarande, utom i de fall då detta är lagligt tillåtet eller godkänt av ägaren av motsvarande rättigheter.

Användaren får se och få en tillfällig privat kopia av innehållet för sitt exklusiva personliga och privata bruk på sina datorsystem (mjukvara och hårdvara), förutsatt att detta inte sker i syfte att bedriva kommersiell eller professionell verksamhet. Användaren ska avstå från att få eller försöka få tillgång till innehållet med andra medel eller förfaranden än de som i varje enskilt fall har gjorts tillgängliga eller angivits för detta ändamål eller de som normalt används på Internet (förutsatt att de senare inte medför risk för skada eller avstängning av webbplatsen). Användaren måste alltid respektera alla immateriella och industriella rättigheter på webbplatsen som ägs av BRASSA HOMES eller tredje part.
5.- UTESLUTNING AV GARANTIER OCH ANSVAR


5.1.- Uteslutande av garantier och ansvar för webbplatsens funktion.

BRASSA HOMES garanterar inte att webbplatsen och de tjänster eller det innehåll som erbjuds där är tillgängliga och fungerar kontinuerligt, och inte heller att innehållet på webbplatsen är uppdaterat, och friskriver sig från allt ansvar för skador av alla slag som kan uppstå på grund av sådana omständigheter.

BRASSA HOMES kommer att utföra, förutsatt att det inte finns några omständigheter som gör det omöjligt eller svårt att utföra, och så snart som BRASSA HOMES får kännedom om fel, avbrott och/eller bristande uppdatering av innehållet, alla åtgärder som syftar till att rätta till felen, återupprätta kommunikationen och/eller uppdatera det ovannämnda innehållet.

BRASSA HOMES garanterar inte heller att webbplatsen är tekniskt tillförlitlig eller att det går att komma åt de olika sidorna, och BRASSA HOMES friskriver sig också från allt ansvar för skador av något slag som kan uppstå av denna anledning.

Dessutom tar BRASSA HOMES inget ansvar för eventuella fel eller säkerhetsbrister som kan uppstå på grund av att användaren använder en webbläsare med en föråldrad eller osäker version av webbläsaren, eller för eventuella skador, fel eller felaktigheter som kan uppstå på grund av att webbläsaren inte fungerar som den ska.

För att minska risken för att virus introduceras på webbplatsen används program för virusdetektering för att kontrollera allt innehåll som introduceras på webbplatsen. BRASSA HOMES kan dock inte garantera att det inte finns virus eller andra element på webbplatsen som införts av tredje part utan anknytning till BRASSA HOMES och som kan orsaka förändringar i användarnas fysiska eller logiska system eller i de elektroniska dokument och filer som lagras i deras system. BRASSA HOMES kan därför inte i något fall hållas ansvarigt för skador av något slag som kan bero på förekomsten av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i användarnas fysiska eller logiska system, elektroniska dokument eller filer.

BRASSA HOMES vidtar olika skyddsåtgärder för att skydda webbplatsen, de insamlade uppgifterna och innehållet mot datorattacker från tredje part. BRASSA HOMES garanterar dock inte att obehöriga tredje parter kan få tillgång till den typ av användning eller surfning på webbplatsen som användaren gör eller de villkor, egenskaper och omständigheter under vilka den utförs. BRASSA HOMES kan därför inte i något fall hållas ansvarigt för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådan obehörig åtkomst.

BRASSA HOMES ansvarar inte under några omständigheter för den användning som användare och/eller tredje part kan göra av webbplatsen eller innehållet, och inte heller för eventuella skador som kan uppstå på grund av detta.


5.2.- Uteslutande av garantier och ansvar för innehåll

BRASSA HOMES redigerar inte innehållet från tredje part som publiceras på webbplatsen och garanterar därför inte och tar inte heller ansvar för lagligheten, tillförlitligheten, användbarheten, sanningsenligheten, exaktheten, fullständigheten och aktualiteten av detta innehåll, inte heller för det innehåll som ägs av BRASSA HOMES. BRASSA HOMES ska under inga omständigheter vara ansvarig för skador som kan uppstå till följd av: (i) bristen på laglighet, sanningsenlighet, exakthet, fullständighet och/eller aktualitet i innehållet som härrör från tredje part och deras egna, (ii) olämplighet för något ändamål och besvikelse av de förväntningar som genererats av innehållet, (iii) beslut eller åtgärder som användaren fattar eller undviker med utgångspunkt i den information eller de uppgifter som tillhandahålls eller tillhandahålls i innehållet, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller affärsmöjligheter.


6.- HYPERLINKS

De personer som har för avsikt att upprätta hyperlänkar mellan sin webbsida och webbplatsen måste iaktta och uppfylla följande villkor:

I) Förhandstillstånd krävs inte när hyperlänken endast ger tillgång till webbplatsens startsida, men inte får återge den i någon form. Alla andra former av hyperlänkar kräver ett uttryckligt och otvetydigt skriftligt tillstånd från BRASSA HOMES.

II) Den webbsida på vilken hyperlänken är upprättad får endast innehålla det som är absolut nödvändigt för att identifiera hyperlänkens destination.

III) Den webbplats där hyperlänken upprättas får inte innehålla information eller innehåll som är olagligt, strider mot moral och allmänt accepterad god sed och allmän ordning, och får inte heller innehålla innehåll som strider mot tredje parts rättigheter.

IV) BRASSA HOMES förbehåller sig rätten att blockera hyperlänkar till webbplatsen som inte har ett uttryckligt förhandstillstånd, även om de uppfyller bestämmelserna i denna punkt i de allmänna villkoren.


7.- ÅTGÄRDER VID BRISTANDE EFTERLEVNAD

BRASSA HOMES förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som är tillgängliga enligt lag för att kräva ansvar som härrör från att en användare inte uppfyller någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor för webbplatsen.


8.- PARTIELL OGILTIGHET

Om någon av klausulerna i dessa allmänna villkor förklaras vara ogiltig, ogiltig eller ineffektiv ska detta inte påverka giltigheten eller effektiviteten hos de återstående klausulerna, som ska fortsätta att vara bindande mellan parterna.


9.- TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa GTU ska regleras av bestämmelserna i spansk lag.

Alla tvister som rör villkoren för användning och tillgång till denna webbplats som finns i detta dokument om webbplatsens GTU, överlämnar parterna, som uttryckligen avstår från all annan jurisdiktion, till domstolarna i Dénia, såvida inte något annat bestäms i lag.


10.- ANMÄLNINGAR

BRASSA HOMES utser den adress som anges i det rättsliga meddelandet som kontaktadress för att göra lämpliga anmälningar.

BRASSA HOMES kommer att använda den e-postadress som användaren uppger under registreringsprocessen på webbplatsen för att skicka meddelanden till användaren.

Användaren är skyldig att hålla de uppgifter som avses i denna klausul uppdaterade i samband med anmälningar.

Alla meddelanden som BRASSA HOMES gör till användaren ska anses ha gjorts på ett giltigt sätt om de har gjorts med hjälp av de uppgifter och på det sätt som anges ovan. BRASSA HOMES kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå till följd av att användaren inte uppfyller sin skyldighet att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.OBS: FÖLJANDE SEKRETESSPOLICY HAR ÖVERSATTS TIL SVENSKA FÖR ATT UNDERLÄTTA KUNDENS FÖRSTÅELSE. DEN SPANSKA VERSIONEN GÄLLER.Personuppgiftsansvarig - Vem är ansvarig för behandlingen av uppgifter?

Identitet: Brassa Homes®

Registrerat kontor: Avda. del Portet, 16 Moraira (Alicante).

SKATTEREGISTRERINGSNUMMER: 53.215.110X

Telefon: 634324656

E-post: info@brassahomes.com

Kontakt: Vicente Ivars Ros

Domännamn: brassahomes.com


Ändamål - för vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

I enlighet med bestämmelserna i EU:s förordning 2016/679 om allmän dataskyddsförordning informerar vi dig om att vi kommer att behandla de uppgifter som du lämnar till oss för att:

Hantera avtal om tjänster som du utför via plattformen, samt motsvarande fakturering och leverans.

Regelbundet skicka meddelanden om tjänster, evenemang och nyheter som rör den verksamhet som bedrivs av BRASSA HOMES® , på alla sätt (telefon, post eller e-post), om inte annat anges eller om användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke.

För att skicka kommersiell och/eller marknadsföringsrelaterad information om den kontrakterade tjänstesektorn och mervärde för slutanvändare, om inte annat anges eller om användaren motsätter sig eller återkallar sitt samtycke.

För att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att kontrollera att avtalsförpliktelser uppfylls, inklusive bedrägeribekämpning.

Överföring av uppgifter till organ och myndigheter, förutsatt att detta krävs enligt lagar och andra författningar.


Kategorier av uppgifter - Vilka uppgifter behandlar vi?

Med utgångspunkt i de ovan nämnda syftena hanterar BRASSA HOMES® följande kategorier av uppgifter:

Identifiering av uppgifter

Metadata om elektronisk kommunikation

Uppgifter om kommersiell information. Om användaren lämnar uppgifter om tredje part förklarar han/hon att han/hon har deras samtycke och förbinder sig att förse dem med den information som finns i denna klausul, vilket befriar BRASSA HOMES® från allt ansvar i detta avseende.

BRASSA HOMES® kan dock komma att utföra kontroller för att verifiera detta faktum och vidta motsvarande åtgärder för att säkerställa att de är tillförlitliga, i enlighet med bestämmelserna om dataskydd.


Legitimation - Vad är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Behandlingen av uppgifter i syfte att skicka regelbundna nyhetsbrev (newsletter) om tjänster, evenemang och nyheter som rör vår yrkesverksamhet bygger på den registrerades samtycke, som uttryckligen begärs för att genomföra sådan behandling, i enlighet med gällande bestämmelser.

Dessutom är det legitimt att behandla uppgifter om erbjudanden eller samarbeten om den användare som skickar sina uppgifter ger sitt samtycke, vilket han eller hon kan återkalla när som helst, även om detta kan påverka den eventuella smidiga kommunikationen och hindra de processer som han eller hon vill genomföra.

Slutligen kan uppgifterna användas för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för BRASSA HOMES®.


Uppgiftslagringsperiod - Hur länge sparar vi dina uppgifter?

BRASSA HOMES® kommer endast att behålla användarnas personuppgifter under den tid som krävs för att genomföra de ändamål för vilka de samlades in, så länge du inte återkallar de samtycken som du har gett. Därefter kommer den vid behov att hålla informationen blockerad under de lagstadgade perioderna.


Till vilka mottagare kommer dina uppgifter att lämnas ut?

Dina uppgifter kan komma att användas av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till BRASSA HOMES®, t.ex. webbhotell, marknadsföringsverktyg och innehållssystem eller andra yrkesverksamma, när sådan kommunikation krävs enligt lag eller för att utföra de avtalade tjänsterna.

BRASSA HOMES® har undertecknat motsvarande databehandlingsavtal med var och en av de leverantörer som tillhandahåller tjänster till BRASSA HOMES®, i syfte att garantera att dessa leverantörer kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

De kan också överföras till de statliga säkerhetsstyrkorna och kårerna i de fall då det finns en rättslig skyldighet.

Banker och finansinstitut, för betalning av tjänster.

Offentliga förvaltningar med behörighet inom verksamhetssektorerna, när detta fastställs i gällande lagstiftning.


Informationssäkerhet - Vilka säkerhetsåtgärder vidtar vi för att skydda dina uppgifter?


För att skydda de olika typerna av uppgifter som anges i denna sekretesspolicy kommer vi att genomföra nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, manipulering, spridning eller ändring av uppgifterna.


Kryptering av kommunikationen mellan användarens enhet och BRASSA HOMES®-servrarna.

Kryptering av informationen på BRASSA HOMES®-servrarna.

Andra åtgärder som förhindrar att tredje part får tillgång till användarens uppgifter.

I de fall där BRASSA HOMES® har tjänsteleverantörer för underhåll av plattformen som ligger utanför EU har dessa internationella överföringar reglerats i enlighet med BRASSA HOMES®:s åtagande om skydd, integritet och säkerhet för användarnas personuppgifter.


Rättigheter - Vilka är dina rättigheter när du lämnar dina uppgifter till oss och hur kan du utöva dem?

Du har rätt att få bekräftelse på om BRASSA HOMES® behandlar personuppgifter om dig eller inte.

Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, att begära att de raderas, bland annat när uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan du begära en begränsning av behandlingen av dina uppgifter, och i så fall kommer vi endast att behålla dem för att kunna göra anspråk på eller försvara oss mot anspråk.

Under vissa omständigheter och av skäl som har att göra med din speciella situation kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter. BRASSA HOMES® kommer att upphöra med behandlingen av uppgifterna, utom för tvingande legitima skäl eller för att utöva eller försvara eventuella anspråk.

Du kan också utöva din rätt till dataportabilitet och återkalla ditt samtycke när som helst, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket innan det återkallas.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta info@brassahomes.com.

Slutligen informerar vi dig om att du kan vända dig till den spanska dataskyddsmyndigheten och andra behöriga offentliga organ om du har några krav som uppstår på grund av behandlingen av dina personuppgifter.


Ändring av sekretesspolicyn

BRASSA HOMES® kan när som helst ändra denna sekretesspolicy, och de senaste versionerna publiceras på webbplatsen. I vilket fall som helst,

BRASSA HOMES® kommer att meddela eventuella ändringar av denna policy som kan påverka användarna i förväg så att de kan acceptera dem.

Denna sekretesspolicy är uppdaterad från och med 27/12/2020 BRASSA HOMES ®(Spanien). Alla rättigheter förbehållna.

Om du vill kan du också läsa vår policy för cookies.OBS: FÖLJANDE COOKIEPOLICY HAR ÖVERSATTS TILL SVENSKA FÖR ATT UNDERLÄTTA KUNDENS FÖRSTÅELSE. DEN SPANSKA VERSIONEN GÄLLER.


Den här webbplatsen använder tredjepartscookies och egna cookies för att se till att du får en bättre webbupplevelse, för att dela innehåll på sociala nätverk och för att vi ska kunna få användarstatistik.

Du kan förhindra nedladdning av cookies genom dina webbläsarinställningar, vilket förhindrar att cookies lagras på din enhet.

I egenskap av ägare av denna webbplats vill jag informera dig om att vi inte använder någon personlig information från cookies, vi använder endast allmän statistik över besök som inte innehåller någon personlig information.

Det är mycket viktigt att du läser denna cookiepolicy och förstår att om du fortsätter att surfa kommer vi att anse att du accepterar användningen av den.

Enligt villkoren i artikel 22.2 i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel ger du, om du fortsätter att surfa, ditt samtycke till användningen av ovannämnda mekanismer.


ANSVARIG ENHET

Den enhet som ansvarar för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, i den mening som fastställs i lagen om skydd av personuppgifter, är webbplatsen BRASSAHOMES.COM, som ägs av VICENTE IVARS ROS - AVDA. DEL PORTET, 16 MORAIRA.


Information om kakor:

Cookies är filer som kan laddas ner till din dator via webbsidor. De är verktyg som spelar en viktig roll för tillhandahållandet av många tjänster i informationssamhället. De gör det bland annat möjligt för en webbplats att lagra och hämta information om en användares surfvanor eller dennes utrustning och beroende på den information som erhålls kan de användas för att känna igen användaren och förbättra den tjänst som erbjuds.


Googles webbplatsstatistik:

Beroende på vem som är den enhet som förvaltar den domän från vilken kakorna skickas och behandlar de uppgifter som erhålls, kan man skilja mellan två typer: egna kakor och kakor från tredje part. Det finns också en andra klassificering beroende på hur länge de förblir lagrade i kundens webbläsare, som kan vara sessionscookies eller permanenta cookies. Slutligen finns det ytterligare en klassificering med fem typer av cookies beroende på i vilket syfte de erhållna uppgifterna behandlas: tekniska cookies, personaliseringscookies, analyscookies, reklamcookies och cookies för beteendebaserad reklam.


Cookies som används på webbplatsen:

De cookies som används på denna portal identifieras nedan, liksom deras typ och funktion: En teknisk cookie kallad PHPSESSID, som är nödvändig för att webbsidorna ska fungera korrekt. 

Cookies från Google Analytics, en webbanalystjänst som utvecklats av Google och som gör det möjligt att mäta och analysera navigeringen på webbsidor. 

I din webbläsare kan du se 4 cookies från denna tjänst. Enligt ovanstående typologi är dessa förstaparts-, sessions- och analyscookies. 

Du kan hitta mer information om detta och inaktivera användningen av dessa cookies på: http://www.google.es/intl/es_ALL/analytics/learn/privacy.html. Ingen information om dina personuppgifter erhålls genom webbanalys, vilket garanterar skyddet av integriteten för de personer som surfar på webbplatsen. Den information som erhålls avser antalet användare som besöker webbplatsen, antalet sidor som ses, frekvensen och upprepningen av besöken, deras varaktighet, den webbläsare som används, den operatör som tillhandahåller tjänsten, språket, den terminal som används eller den stad som din IP-adress är tilldelad. Denna information gör det möjligt för portalen att tillhandahålla bättre och mer lämpliga tjänster.


Hur man ändrar konfigurationen av cookies:

Du kan begränsa, blockera eller radera cookies från den här webbplatsen eller någon annan webbsida med hjälp av din webbläsare. Varje webbläsare fungerar på olika sätt. Följ stegen nedan:


  • Ta reda på versionen av din webbläsare
  • Leta efter en handledning i en sökmotor som steg för steg förklarar hur du inaktiverar, ändrar eller raderar cookies i din webbläsare.
  • Följ instruktionernaVad är kakor?

Cookies är små filer som webbplatser lägger på din dator för att lagra information om dina preferenser. Cookies kan förbättra din surfupplevelse genom att webbplatser kan komma ihåg dina preferenser eller genom att du slipper logga in varje gång du besöker vissa sidor. Vissa kakor kan dock äventyra din integritet genom att blockera de webbplatser du besöker.© 2024 Brassa Homes® - All Rights Reserved Software Inmobiliario Sooprema